Noclegi Wisła – Rezydencja Pod Ochorowiczówką B&B | Pokoje ze śniadaniem welcome preloader
Noclegi Wisła – Rezydencja Pod Ochorowiczówką B&B | Pokoje ze śniadaniem

Regulamin rezerwacji pobytu

W REZYDENCJI POD OHOROWICZÓWKĄ
Postanowienia niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) określają warunki dokonywania przez osoby fizyczne oraz prawne (dalej „Goście”) rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzeń dokonania rezerwacji oraz postępowań reklamacyjnych w obiekcie noclegowym „Rezydencja Pod Ochorowiczówką”, zarządzanym przez Wojciecha Rozkosznego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Rezydencja Pod Ochorowiczówką Wojciech Rozkoszny, ul. Juliana Ochorowicza 4, 43-460 Wisła, NIP: 5482190118, REGON: 241157120 (dalej: "Obiekt"). 

I. DOKONANIE REZERWACJI

1. Przed dokonaniem rezerwacji telefonicznej bądź za pomocą poczty elektronicznej należy zapytać o dostępność w Obiekcie, w wybranym przez Gościa terminie, wolnych pokoi.
2. Zapytanie o dostępność polega na wskazaniu przez Gościa interesującego go terminu pobytu, ilości osób i rodzaju pokoju.
3. Gość dokonuje rezerwacji:
a. telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu wskazany na stronie internetowej Obiektu,
b. za pomoczą poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na podany na stronie internetowej adres poczty elektronicznej, bądź
c. korzystając z systemu rezerwacyjnego online, dostępnego m. in. na stronie internetowej www.podochorowiczowka.pl
4. Dokonując rezerwacji Gość zobowiązany jest do podania następujących informacji:
a. terminu pobytu,
b. liczby osób wraz ze wskazaniem czy są to osoby dorosłe czy dzieci (w przypadku dziecka – podanie wieku),
c. rodzaju pokoju,
d. dane kontaktowe (numer telefonu bądź adres e-mail)
e. chęci otrzymania faktury VAT oraz padania danych niezbędnych do jej wystawienia przez Obiekt. Brak poinformowania przez Gościa na etapie rezerwacji o chęci otrzymania faktury VAT, uniemożliwia jej późniejsze wystawienie przez Obiekt.
5. Każda dokonana przez Gościa rezerwacja telefoniczna lub e-mailowa, dla swej skuteczności wymaga potwierdzenia przez Obiekt.
6. Poprzez potwierdzenie rezerwacji należy rozumieć:
a. wysłanie przez Obiekt wiadomość e-mail, lub
b. informację udzieloną przez Obiekt telefonicznie,
wskazującą na fakt dokonania w Obiekcie rezerwacji.
7. Po dokonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 50% wartości całego pobytu w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji. Za moment wpłaty zadatku przyjmuje się moment uznania rachunku bankowego Obiektu.
8. Wartość pobytu wskazana jest w potwierdzeniu rezerwacji.
9. Wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego Obiektu wskazany w potwierdzeniu rezerwacji.
10. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko (nazwę firmy) Gościa, na którego została dokonana rezerwacja wraz z terminem pobytu, bądź numer rezerwacji wskazany w potwierdzeniu rezerwacji.
11. Gość zobowiązuje się do zapłaty pozostałej kwoty za pobyt najpóźniej w dniu przyjazdu.
12. Dodatkowo w dniu przyjazdu Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty miejscowej pobieranej przez Obiekt na rzecz Urzędu Miasta Wisły.
13. W przypadku dokonywania rezerwacji w terminie krótszym niż 3 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu Gość, zamiast zapłaty zadatku, zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za cały okres pobytu najpóźniej na jeden dzień przed jego rozpoczęciem, oraz do przesłania potwierdzenia zapłaty na następujący adres poczty elektronicznej: info@podochorowiczowka.pl. 
14. Poprzez dokonanie rezerwacji oraz wpłacenie zadatku w wysokości 50% wartości całego pobytu, a w przypadku dokonywania rezerwacji w terminie krótszym niż 3 dni przed planowanym przyjazdem – wpłacenie pełnej kwoty za cały okres pobytu, uznaje się, że umowa świadczenia usług noclegowych została zawarta.
15. W przypadku braku wpłaty zadatku w określonym w pkt I ust. 7 niniejszego regulaminu terminie, bądź w przypadku nie dokonania pełnej zapłaty za pobyt na zasadach i w terminie opisanym w pkt I ust. 13 regulaminu, rezerwację uznaje się za anulowaną.
16. Dokonanie rezerwacji stanowi potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Pobytu.

II. ZMIANA REZERWACJI I JEJ TERMINU ORAZ ODWOŁANIE REZERWACJI

1. Zmiana rezerwacji, zmiana terminu rezerwacji oraz odwołanie rezerwacji może nastąpić telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej.
2. Zmiana rezerwacji jak również i zmiana terminu rezerwacji jest każdorazowo uznaniową decyzją Obiektu.
3. Zmiana terminu rezerwacji może nastąpić wyłączenie wtedy gdy w nowo proponowanym przez Gościa terminie, Obiekt dysponuje wolnymi pokojami.
4. Zmiana terminu rezerwacji dokonana na więcej niż 14 dni przed planowanym pierwotnym terminem pobytu nie podlega dodatkowej opłacie. 
5. W przypadku zmiany terminu rezerwacji na mniej niż 14 dni przed planowanym pierwotnym terminem pobytu, Obiekt jest uprawniony do żądania zapłaty kwoty 100 zł tytułem opłaty za zmianę rezerwacji.
6. Zmiana rezerwacji może polegać m. in. na ograniczeniu długości pobytu bądź ilości zarezerwowanych pokoi.
7. Zgłoszenie przez Gościa chęci zmiany rezerwacji polegającej na ograniczeniu ilości świadczonych przez Obiekt na rzecz Gościa usług (skrócenie długości pobytu, ograniczenie ilości pokoi itp.) i wyrażenie na to zgody przez Obiekt, skutkuje tym, że:
a. dokonana Przez Gościa pełna płatność za pobyt na zasadach opisanych w pkt. 1 ust. 13 niniejszego Regulaminu nie podlega zwrotowi w całości lub części.
b. dokonana przez Gościa wpłata zadatku w wysokości 50% wartości pierwotnej rezerwacji zgodnie z pkt 1 ust. 7 Regulaminu nie ulega zwrotowi w całości lub części, jak również w nie ulega przeliczeniu bądź zaliczeniu, a Gość w dniu przyjazdu zobowiązany jest do zapłaty 50% wartości pobytu wynikającej ze zmienionej rezerwacji.

8. Zmiana rezerwacji polegająca na zwiększeniu długości pobytu bądź zamówieniu dodatkowych pokoi traktowana jest jako złożenie przez Gościa dodatkowej, nowej rezerwacji i podlega procedurze rezerwacyjnej opisanej w pkt I. niniejszego Regulaminu.
9. W przypadku braku wyrażenia zgody przez Obiekt na zmianę rezerwacji bądź jej terminu, Gość wciąż uprawniony jest do wykorzystania pobytu zgodnie z dokonaną i zadatkowaną rezerwacją.
10. W przypadku odwołania rezerwacji przez Gościa, zadatek nie podlega zwrotowi.

III. REKLAMACJE

1. Gość jest uprawniony do złożenia reklamacji niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny uprawniającego go do jej złożenia.
2. Poprzez reklamację należy rozumieć wszelkie wnioski, skargi, zażalenia skierowane do Obiektu. 
3. Reklamacja winna zostać złożona pisemnie oraz zawierać imię i nazwisko zgłaszającego reklamację Gościa, jego dane teleadresowe, szczegóły rezerwacji (pobytu), jak również powinna przedstawiać sytuację podlegającą reklamacji i szczegółowo określać żądanie Gościa.
4. Reklamacja zostanie rozpoznana przez Obiekt niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
5. Obiekt poinformuje Gościa o swojej decyzję w sprawie zgłoszonej reklamacji w formie pisemnej lub za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany w reklamacji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji usługi na rzecz Gościa zgodnie z zawartą umową w przypadku zaistnienia siły wyższej tj. nadzwyczajnych okoliczności niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych, pozbawienia przez dostawcę prądu, gazu, energii grzewczej bądź wody lub też innych sytuacji wyjątkowych.
2. Gościom, zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683, 2361), nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług noclegowych.
3. Prawem właściwym dla ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Gościem a Obiektem jest prawo polskie.
4. W przypadku powstania sporu, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia jest właściwy dla siedziby Obiektu.
5. Wszelkie zmiany Regulaminu będą dokonywane poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.podochorowiczowka.pl.
6. Obiekt zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyn jego zmiany.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Wojciech Rozkoszny, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rezydencja Pod Ochorowiczówką Wojciech Rozkoszny, ul. Juliana Ochorowicza 4, 43-460 Wisła, NIP: 5482190118, REGON: 241157120. 
2. Podanie przez Gościa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do dokonania rezerwacji i zawarcia umowy o świadczenie usług noclegowych. 
3. Gość posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.
4. Dane przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.
5. Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
6. Dane nie będą przetwarzane przez administratora w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
7. Dane będą powierzane do przetwarzania operatorowi systemu rezerwacyjnego Hotres.pl, tj. Romanowi Korczyńskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński, ul. Młyńska 12A, 58-570 Jelenia Góra, wyłączenie w zakresie i celu niezbędnym do dokonania i przeprowadzenia rezerwacji.
powrót

Rezerwacja / Online

Wyczyść
...
Wybierz datę