Noclegi Wisła – Rezydencja Pod Ochorowiczówką B&B | Pokoje ze śniadaniem welcome preloader
Noclegi Wisła – Rezydencja Pod Ochorowiczówką B&B | Pokoje ze śniadaniem

Regulamin pobytu

W REZYDENCJI POD OHOROWICZÓWKĄ
Właściciel obiektu Rezydencja Pod Ochorowiczówką (dalej „Obiekt”) będzie Państwu wdzięczny za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa Państwa pobytu.

I. PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy o świadczenie usług noclegowych, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji. Dokonując rezerwacji, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Obiektu.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, oraz na stronie internetowej www.podochorowiczowka.pl

II. DOBA HOTELOWA

1. Pokoje wynajmowane są na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
3. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój hotelowy, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany i opłacony w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji Obiektu najpóźniej do godziny 10:00 ostatniego dnia pobytu.
5. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych miejsc noclegowych w Obiekcie. 
6. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu w Obiekcie w przypadku Gości, którzy nie przestrzegają obowiązującego regulaminu oraz w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

III. ZASADY POBYTU

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Obiektu dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Gościa pracownik Obiektu ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
2. Gość Obiektu nie może przekazywać pokoju hotelowego osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
3. Osoby niezameldowane w Obiekcie mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 9:00 do godziny 20:00. Przybywanie osób niezameldowanych po godzinie 20.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na odpłatne dokwaterowanie tych osób do jego pokoju. Koszt dokwaterowania każdej osoby jest równy dwukrotności ceny osobodoby wynikającej z cennika obowiązującego w Obiekcie.
4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:
a. podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody w mieniu Obiektu lub mieniu innych Gości, szkody na osobie innego Gościa, pracownika Obiektu lub innych osób przebywających w Obiekcie, albo
b. zakłócił spokój w Obiekcie, w tym m. in niestosował się do panującej na terenie Obiektu ciszy nocnej, jak również gdy
c. znajduje się w stanie upojenia alkoholowego
5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania, Obiekt nie zwraca dokonanych płatności za niewykorzystane doby hotelowe.
6. Goście Obiektu oraz osoby przebywające na terenie Obiektu obowiązane są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania ciszy nocnej (w godzinach 22:00 – 07:00).


IV. USŁUGI

1. Obiekt świadczy usługi zgodnie z dokonaną przez Gościa rezerwacją. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług, Gość winien jak najszybciej zgłosić reklamację w recepcji, co umożliwi Obiektowi niezwłoczną reakcję. Szczegóły zgłoszenia i sposób rozstrzygnięcia reklamacji określone są w regulaminie rezerwacji.
2. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
a. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
b. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
c. profesjonalną i uprzejmą obsługę,
d. wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa w pokoju hotelowym, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie,
e. w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
3. Na życzenie Gościa Obiekt świadczy nieodpłatnie dodatkowe usługi, w tym m .in.:
a. udziela informacji turystycznej,
b. zamawia taksówkę.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Gość ma prawo do zgłoszenia w recepcji Obiektu wszelkich uwag i sugestii dotyczących pobytu, a także do otrzymania koniecznej pomocy i opieki.
2. Dzieci poniżej 18-go roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
3. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania w pokojach hotelowych grzałek, żelazek, grzejników elektrycznych lub gazowych oraz innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju (nie dotyczy ładowarek i zasilaczy komputerowych i telefonicznych).
4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, odłączyć wszelkie podłączone przez niego ładowarki i zasilacze, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna, i drzwi na klucz. 
5. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
6. Gość powinien zawiadomić personel lub właściciela Obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
7. Do każdego wynajętego przez Gościa pokoju Obiekt wydaje jeden komplet kluczy, w skład którego wchodzi klucz do pokoju i klucz do drzwi wejściowych do Obiektu. W przypadku zagubienia przez Gościa klucza/kluczy Obiekt jest uprawniony do obciążenia Gościa opłatą w wysokości 400,00 zł tytułem pokrycia kosztów wymiany zamku/zamków.
8. Na terenie Obiektu, w tym we wszystkich pokojach, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie przez Gościa zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju jest równoznaczne z wyrażeniem przez Gościa zgody na pokrycie kosztów sprzątania i dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 złotych za każdy stwierdzony przypadek. Wyżej wymieniona kwota zostanie doliczona do rachunku Gościa.


VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

1. Obiekt odpowiada za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do pokoju na warunkach i zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.
2. Obiekt dysponuje parkingiem niestrzeżonym, bezpłatnym dla Gości hotelowych.
3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu przeznaczonym dla Gości Obiektu czy poza nim.


VII. ZWROT POZOSTAWIONYCH RZECZY

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na Jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji Obiekt przechowa te przedmioty przez 30 dni.
2. Obiekt nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Gościa.


VIII. POBYT ZWIERZĄT

1. Na terenie Obiektu dopuszcza się obecność zwierząt wyłącznie po uiszczeniu należytej opłaty.
2. Zabrania się pozostawiania przez Gości zwierząt na terenie Obiektu, w tym w pokojach hotelowych, bez opieki.
3. Właściciel psa na terenie Obiektu zobowiązany jest do prowadzenia go na smyczy.
4. Właściciel zobowiązany jest do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzęta i odpowiada materialnie za szkody przez nie wyrządzone.
5. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do dopilnowania, aby jego zwierzę nie zachowywało się głośno na terenie Obiektu oraz aby nie zakłócało wypoczynku innych Gości.


IX. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać w pokojach hotelowych jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.
2. W przypadku naruszenia przez Gościa postanowień niniejszego Regulaminu, właściciel i pracownicy Obiektu są uprawnieni do odmowy dalszego świadczenia usług na rzecz takiego Gościa. Odmowa dalszego świadczenia usług skutkuje tym, iż Gość dopuszczający się naruszeń zobowiązany jest do uregulowania należności za ewentualnie niezapłacone świadczenia ze strony Obiektu jak również i poczynione uszkodzenia lub zniszczenia w mieniu Obiektu bądź innych Gości oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu Obiektu.
powrót

Rezerwacja / Online

Wyczyść
...
Wybierz datę